Klepnutím přejdete na úvodní stránku

„Vezmi tužku a piš”

16. 11. 2013

Nejprve se musím představit

Je mně 85 roků a celou dobu, co jsem v důchodu, se snažím porozumět smyslu, proč žijeme na této Zemi. Dnes zcela přesně vím, že všichni žijeme ve dvou světech: jeden je hmotný, ten vidíme naším zrakem, a ten druhý, to jsou bytosti, které dříve s námi žily a dnes jsou, žijí ve vysoké vibraci, kterou zdejším nynějším naším zrakem nemůžeme vidět. Ale on nekompromisně je, existuje a záleží pouze na nás, jak se s ním domluvit.

Z vědeckých kruhů a vysokého školství je tvrdě popírán a ti, kteří mají spojení a vedou rozhovory, jsou zesměšňováni. Ač máme na prezidentské standartě nápis „Pravda vítězí”, uvedené kruhy se všemožně snaží spojení s duchovními světy utlumit.

Pravda vítězí – zde bude zřetelně vysvětlena a schopní jedinci ji budou moci ve svůj prospěch využívat.

Pár slov z historie – začalo to biblí …

Tato naše planeta je doslova cizinecká legie. Na ni jsou zrozeni jedinci z jiných vesmírů, s nimiž mají zdejší jedinci duchovní rozhovory. Každý se ale domnívá, že má spojení s pravdou, a tak je zde mnoho teorií, ale která je ta pravá? Sáhneme po bibli. Kniha knih, a na jednom duchovním setkání jsem slyšel, že ji máme 3x denně otevřít a kam položíme oči, to je poučení pro nás. Pouze dva dny jsem knihu otevíral a text se stal pro mne odrazovým můstkem. Četl jsem evangelium Sv. Jana, kapitola 14:

odst. 15, 16, 17: „Milujete-li mne a budete zachovat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.”

odst. 25, 26, 27: „Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, ale Přímluvce Duch (svatý) pravdy, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Kristus” (Sáhněte po mé malé bibli – všechny důležité záznamy jsou tam označeny!!!)

Tak okamžitě stal jsem se vegetariánem (5. přikázání „Nezabiješ”), přestavěl trávicí šťávy a jediný zájem: vyprosit si Ducha Pravdy!!! Přišla myšlenka – vezmi tužku a papír.

… pokračovalo duchovními diktáty …

„Jsem Duch Pravdy, budu ti odpovídat na otázky a ty usiluj, abys docílil 5 000 kHz vibraci, pak ti bude odpovídat přímo Otec Stvořitel 11. vesmíru.” Jednou přišla odpověď taková razantní a podepsal se Otec Stvořitel 11. vesmíru. A proč 11. vesmíru? Kolik je tedy vesmírů? Přišla odpověď : „Dvanáct. Náš Otec se jmenuje Galaventi a má 12 synů. Každý syn má svůj vesmír a všichni mají společný program. Docílit během milionů let bytost na své jedné zemi, se kterou docílí rozhovory. Začátek vývoje: kámen, rostlina, živočich, zvíře, člověk. Doba, čas, který nyní prožíváte, je od kamene 3,5 milionů let. Před dvěma tisíci léty Jsem seslal na zem Krista, který vám, pozemšťanům na Mé vývojové zemi, modré Zemi, předal Přikázání, tedy osnovu, jak docílit vibraci 5 000 kHz. Po odložení těla (tělo je z částic této Země, to musí zůstat zde na Zemi) duch (pokud žil podle Přikázání) postoupí na Jupiter. Ještě je možný další postup do Globálů (tam jsou již životy bez peněz, špatného počasí, bez prezidentů a politiků). Potravu dává přímo příroda. Tam jsou automaticky všichni vegetariáni. Tam se nevraždí, a to jak lidé mezi sebou, tak ani zvířata.”

… odpověďmi na otázky …

Otče, a proč vznikl tento nemorální život, který nyní prožíváme? „Vysvětlím, i ostatním, ačkoliv tobě netřeba, protože před řadou let jste zasahovali, neboť o vaše usmrcení usilovala Satana. Kdo byla Satana? Při mém vedeném vývoji Jsem si utvořil ženu, kterou Jsem naučil tvořit. Ze začátku vše probíhalo v souladu. Ale později, když si byla s celou Mojí tvorbou zcela jista, začala tvořit vše ne v souladu s Mojí tvorbou, ale vše naopak!!! Nezrušil Jsem ji, ale nemohla se Mnou pobývat v Mých prostorách, a dal Jsem ji do protipólu.

Seslal Jsem na zem Krista, aby vedl obyvatele modré země k žití dle Přikázání. Satana založila 33 různých náboženských skupin s  rozdílnými osnovami po celém světě.

Z Mé tvorby v narozeném dítěti byl Duch, který při úmrtí z těla odešel a znovu se narodil. Takto se Duch ve svém životě stále zdokonaloval tím, že používal tělo na posbírání zkušeností během života. Tělo zestárlo, zemřelo, Duch odešel a znovu se do novorozeněte zrodil.

Satana také dokázala utvořit lidské tělo, ale co nedokázala, aby mělo v sobě Ducha . Tak Satana děti vkládala do matek, které nežily morálně a kam se nechtěl žádný Duch z tvorby Otce zrodit. Těla bez Ducha mají svůj název Kainovi zrozenci. To jsou lidé mezi námi na pohled k nerozeznání, ale podle jednání na sebe upozorní. Jsou bezcitní. Vše, co tvoří, vždy slouží pouze ve svůj prospěch. Nerozeznají, co je Pravda, od nepravdy. Nezáleží jim na životě. Jsou to bezcitní vrazi a mají požitek, mohou-li druhého člověka mučit, až řve bolestí!!!

Příklad v dějinách: snaha Židů „ukřižuj, ukřižuj” byl křik veřejnosti, když měl místní vládce rozhodnout, zdali odsouhlasí Krista ukřižovat či nikoliv. Já na něm vinu nevidím. A myl si ruce, protože musel na nátlak veřejnosti – Židů – dát souhlas s ukřižováním. A Židé se s požitkem dívali, jak se Kristu hřeby probíjí ruce a nohy na kříži. Na kříži ještě žil. Dovedeme si my dnes představit to utrpení, které musel, než vykrvácel, prožít?

Další příklad v dějinách: věděl Hitler, že jsou Židé z tvorby Satany? A snižoval jejich počty v plynových komorách.

Církevní restituce

Ocitáme se v situaci na téma církevní restituce . Musíme si vysvětlit, jaké vlastnosti má naše lidské tělo. Kladnými příklady se zdokonalujeme, záporné odsuzujeme. Tak se každý z nás vyvíjí. Ovšem při poslouchání a pozorování musíme být velice obezřetní. Jakmile slyšíme, vidíme nějaký děj, příklad, přednášku, velice pozorně je posuďme, zdali je vše funkční, pravdivé. Pozor, jakmile není např. přednáška funkční a pravdivá a my ji přijmeme za svoji a řídíme se trvale podle ní, tak se nám zakóduje do mysli a my jsme schopni ji propagovat, rozšiřovat, i násilím. Proto musíme být velice opatrní, obezřetní v přijímání cizích poznatků.

Položím vám otázku: Může člověk člověku odpustit hříchy ? Zde vám popíši můj příklad. Bylo mně 12 roků. Museli jsme chodit každý týden ke zpovědi do kostela. Stáli jsme v řadě, kněz v laťkové kukani s nakloněnou hlavou poslouchal naše hříchy napsané na papírku. Přišla na mě řada a já lístek ztratil. Spolužák, co šel od zpovědi, držel lístek, já mu ho vytrhnul, kleknul a knězi přečetl napsané hříchy spolužáka. Čekal jsem malér, kněz ale nic nepoznal, dostal jsem jako vždy za hříchy 10x se pomodlit Otčenáš a 10x Zdrávas, Maria. Jaké hříchy? Kradl jsem cukr, lhal, neposlouchal, byl jsem sousedovi na třešních. Přišel jsem domů a řekl máti, že již tam chodit nebudu, že je to fraškárna!!! Je známo, že se farář ženit nemůže. Přece mu stačí kuchařka!! Osobně jsem si nezakódoval lež odpouštění hříchů!!

T. G. Masaryk byl příslušníkem katolíků. Tam viděl rozpory, tak šel k evangelíkům. Tam bylo totéž a řekl, že si máme hledat Pravdu v sobě. Ano, s ním my mystici, co máme spojení s Pravdou, musíme jen souhlasit.

Opis z bible, První Mojžíšova kniha 1-2, odst. 29: „Bůh dále řekl: Dal Jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena a každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.”

Je bible vůbec osnova pro náboženství? Tak proč církevní činitelé nevychovávají obyvatele podle bible? Vyprosit si Ducha Pravdy, být vegetariáni???

Přílohou k těmto rukopisům je moje malá bible s označenými důležitými statěmi k našemu vedenému pozemskému životu.

Vrátíme se zpět k restitucím. Církve žádají zpět zabavený majetek – lesy, pole, budovy, hrady. A nyní nám řekněte, vy samozvanci značných majetků, jak byly Vámi získány??? Na to nebudete mít odpověď – já vám to řeknu!!

Odpouštěli jste hříchy (fraškárna), slibovali jste nebe a ráj. Tak jste do lidských těl (jak jsem dříve uvedl) zakódovali nepravdu. Lidé vám věřili a odkazovali vám ty majetky před úmrtím. Ale také se stalo, že byly dvě vdovy. Jedna vám svoje majetky odkázala, ale ta druhá ne !!! Ta věděla, že jste lháři a podvodníci. Tak tu druhou jste upálili, že je to čarodějnice spojená s ďáblem. Tak takto jste získávali majetky!!! Na základě lží??? Církve, vy nemáte vůbec nárok na žádný majetek, protože jste v počtu 33 na celé Zemi založené Bohem-Satanou, což nemá s pravým představitelem, Otcem-Stvořitelem 11. vesmíru, vůbec nic společného. Všichni kněží, ty vaše předváděné rituály jsou fraškárna!!! Nyní jednáte o vydání majetku a očekáváte, že budete jednat se zakódovanými lidmi nepravdou? Vaše oblečení vám kryje bachory, ale dvě brady blahobytu skrýt nemůžete.

Nyní jsme v údobí, kdy Otec-Stvořitel 11. vesmíru spustil vyplňování karmy. Co to je? Co zaseješ, to sklidíš! Je konec času, škola na modré Zemi skončila. Každý nekalý děj, zlý čin bude odpykán na těle autora. S tímto zákonem měly církve obyvatelstvo seznamovat, aby se předešlo nekalým skutkům. Víme, že Satana vedla i mezináboženské války.

Jak to dopadlo se Satanou

Nyní si řekněme nakonec o osudu Satany. Bylo to v roce 1997 v době, kdy byla usmrcena autohavárií princezna Diana. Vyprosil jsem si u Otce rozhovory s Duchem princezny, a tak nastala doba získávání zkušeností a uzdravování. Ale Satana se pokoušela nás usmrtit, také na silnici. Jednou při cestě z Prahy na Písek u Čáslavi, bylo to v noci, vidím dva duchovní vozy přede mnou, za mnou jeden vůz. Po příjezdu na Písek se soustředím na odpověď na důvod toho průvodu. Slyším: „My tě uchráníme! Satana může položit duchovní koberec před zatáčkou, tobě to vypne vědomí a je s tebou konec.” Jednou večer jsme poprosili tři muži Otce-Stvořitele 11. vesmíru, aby Sataně odebral sílu nebo ji zrušil. Trvalo to asi 10 minut, žádná odpověď. Následně přišla. „Odebral jsem sílu Sataně a uvěznil ji.” Pak vysvětloval, co s tím uvězněním souviselo, ale to vynecháme. Nastalý jásot a radost, že bude pohoda a klid všude, jenomže to, co je ve stavu nekalé činnosti, to se na počkání nezmění. Na přednáškách, které jsem vykonával, už jsem nemusel jako vždy prosit o prozáření stropu, stěn, podlahy, aby k nám neměly přístup negativní bytosti, protože ty byly schopny mezi posluchače vnášet brnění po tělech. Satana skončila a náboženství zůstávají. To je ta nekalá činnost, kterou je potřeba zrušit. Přestat lidi klamat, lhát jim a odpouštět hříchy. Vaše zakladatelka všech náboženství neexistuje a nikdy existovat nebude. Celé vatikánské náměstí plné obyvatel se zakódovanou nepravdou šílí, když vyjde jeden člověk v bílém oblečení a začne mávat rukama. A otázka, proč se jeden papež vzdal úřadu? Pochopil nepravdu??

Vracím se k rozhovorům s Dianou. Ti, co mají zakódovanou nepravdu ve svém těle, nemohou pochopit, že z hmotného těla něco někam odejde, s čím se dá mluvit. Co je vlastně lidské tělo? Hmotu vidíme, s tou se dá mluvit. Ovšem nadřazena tělu je duchovní kopie. Takže 55% je hmotné tělo a 45% je duchovní kopie. Potom je v těle duch, který z těla při smrti odchází. Lékařská fakulta vyučuje studenty ty znalosti, pouze co je hmotné tělo, a to má velice dokonale zmapované. Ale hodlám-i na hmotném těle něco opravit, změnit, zrušit, tak dám program do duchovní kopie a ta přenese, převede požadavek na hmotné tělo. A zde je ten nejsložitější klíč mezi námi mystiky a lékařskou fakultou. Lékaři, a to všichni vidíme, léčí na těle následky nějaké příčiny, které se na hmotném těle objevily. Ale má-li být úspěch, musí se odstranit příčina potíží na hmotném těle.

My mystici, co máme rozhovory s autorem našeho těla, víme, že chemické látky do našeho těla vůbec nesmí, protože v přírodě je vše na uzdravení našeho těla. Je třeba, aby se obyvatelstvo dostalo do vědění, že jsou ranní influence. To znamená před východem slunce být v přírodě, pracovat či procházet se 1 hodinu, a tím ranní influence do sebe nasávat. Potom celé tělo osprchovat studenou vodou. Za druhé voda. Vezmu vodu do skleničky, dám k ní ruce a myšlenkou upravím tuto vodu jako plnohodnotný paměťový minerál. (Takto zruším všechny informace, které jsou ve vodě). A dávám do vody program. Například: „odebírám duchovní kopie všem zánětlivým bakteriím z celého tělního systému”. Zde je nutné, aby ten autor měl vibraci alespoň 3 500 kHz, byl vegetarián, protože s nižší vibrací jsou zdlouhavé výsledky. (A leukemie je za dva dny z těla pryč.) Ministr Lux byl odvezen do Spojených států a byla přivezena jeho mrtvola. A stačila sklenička vody doma.

Za třetí je třeba vědět, jaké schopnosti mají kopřivy. Ty mají v sobě zakódovanou schopnost si naše tělo přečíst, když u nich stojíte. A sice: Přijdu v přírodě ke skupině kopřiv. Slušně je pozdravím, poděkuji Otci za jejich vložené schopnosti. Kóduji do vás (například) odebrání duchovní kopie všem buňkám z celého mého organismu, které jsou bez informace (V každém lidském organismu se tvoří buňky, ale je-li v těle přítomen duchovní jed alabin, který vzniká z bolesti při zabíjení každého tvora, tak tyto buňky ztratí informaci.) A jakmile jsou tyto buňky bez informace v těle, tak jsou schopny se začít ukládat v místě nějakého zánětu v těle. A tak vzniká rakovina. Ta se někdy vyoperuje, v tom místě vznikne prázdno, a jelikož ten rakovinový útvar je značně hladový a po vyoperování tam nadále proudí buňky, vznikne zánět, na který se umírá.

Rakovinový útvar děložního čípku u dívek? Různými předměty se dívky onanují a nárazy do hloubky si zraní děložní čípek, kam se právě začnou ukládat buňky bez informace, a vznikne rakovinový útvar děložního čípku. A úsměvné je, že se očkuje proti rakovině děložního čípku.

U kopřiv ještě lze zakódovat vrácení buňkám bez informace původní informaci, co měly předtím, než jim jed alabin tu informaci zrušil.

Tak souhrnem:

•  léčení je za peníze

•  uzdravení je zadarmo

Vrátím se k rozhovorům s Dianou. Existuje knížka „Princezna Diana promlouvá z druhého břehu”. Tam je velice cenné nadiktované Otcovo Desatero přikázání. Jsou i další sdělení od Diany, a postarala se tak o prolomení bariéry mezi duchovními světy a námi. Doporučila nám postavit pyramidu. Střed ve výšce 7 m, strany 6,35 x 6,35 m. Ta stojí na Písku. Ona v ní uzdravovala – měla takové šestihranné hruškovité trojúhelníky různých barev. Začala se dvěma a potom používala různé vysílané vibrace dvanáct kusů.

Doporučila nám: Postavte kruhovou nemocnici z chatiček pro dva nemocné, 50 ks chatiček. Uprostřed vegetariánskou kuchyni a po 14 dnech pobytu odevzdáte všechny zúčastněné zdravé.

O naší činnosti se dozvěděla televize Nova a v pořadu Na vlastní oči Radek John opakoval, že jsem fantasmagorista, a tak se kruhová uzdravovna nepostavila, ačkoliv jsou projekty hotové. Zde je zářný příklad Kainova zrozence, který nemůže rozeznat Pravdu od nepravdy.

My mystici jsme schopni označit všechny Kainovy zrozence, co sedí ve sněmovně a senátu, a jednání by měla konstruktivní spád.

Vážení spoluobčané, zamyslete se nad textem, který nyní popíši.

Těhotným ženám je z lékařského hlediska doporučován sex! Ovšem podle autora našeho těla Otce Stvořitele 11. vesmíru bylo uvedeno, že jakmile žena zjistí (což je asi do 6 neděl), že je gravidní, končí sexuální styky, až do 6 neděl po porodu. Je to nutné proto, aby se dítě mohlo v klidu vyvíjet . Dnes vidíte nešťastnou matku v televizi s dítětem, které se třese, neslyší, je utlumené. Kde je příčina? V tatínkovi, který svým údem tepal hlavičku dítěte (!!!), které je hlavičkou dolů. Děti se rodí pod váhou nedovyvinuté, chybí jim až 9 druhů trávicích šťáv. Zdravý člověk má 43 druhů trávicích šťáv. Co pozře, to se chemicky v těle rozloží a využije a nejde do odpadu. Dnešní děti nemají ducha a budou to pacienti celý jejich život. Dodrží-li matka zdrženlivost před sexem, je po šestinedělí jako nová, zúžená. Připravena k dalšímu otěhotnění.

Jak mohou lékaři říci o dítěti, že je zdravé s utlumeným mozkem, když vidí pouze, že je živé? Jak se dělá diagnosa dítěte s váhou přes 1,5 kg?

Jak dlouho budete ještě léčit u člověka následky nějaké příčiny, kterou neznáte ??? Vy léčíte pouze následky nějaké příčiny, a to chemickými léky, které vůbec do těla nesmí!!! Výše uvedeno, co existuje v přírodě na uzdravení!!! Uzdravení je zadarmo, léčení za peníze.

Zapsal jsem stručný přehled všech zkušeností za celou dobu 24 let, co jsem v důchodu.

Odpovědi na situaci, ve které se nyní nalézáme:

Diktuje Otec Stvořitel 11. vesmíru: „Je nyní čas, údobí, kdy Jsem musel změnit svůj původní plán, záměr, jak ukončit pobyt lidských bytostí na Mé vývojové modré Zemi.

V minulých sděleních ode Mne máte vysvětleno, proč žijete na modré Zemi. Proto musím nyní vysvětlit způsob, jaký osud lidstvo čeká nyní.

Je třeba, aby žijící lidé si byli vědomi, že žití na modré Zemi je žití ve škole, která skončila. V každé škole jsou osnovy, dle kterých se vyučuje. Zde byly osnovy sdělovány mým vyslancem, který žil mezi vámi – Kristem –, a osnovy jsou Desatero přikázání.

Nyní škola skončila, a aniž to obyvatelstvo tuší, jsou žáci, kteří tuto s úspěchem vychodili, aniž to je na jejich tělech vidět. Nyní musím vysvětlit, co je lidské tělo. Hmotnou část na sobě každý registrujete. Ale ta hmotná část má přesně tutéž duchovní kopii a potom ducha, který po úmrtí těla z těla odchází. (Viz duch Diany, se kterou vedete rozhovory.) A ti žáci, kteří s úspěchem tuto pozemskou školu vychodili, se pohybují na Zemi, aniž tuší, že v sobě ducha už nemají.

Je tu změna, kterou Jsem musel vývojově upravit , že hmotné tělo nyní může žít bez ducha. Zde vývojově došlo k situaci, že hmotná těla nežijí dle Přikázání a jsou bez ducha, který se nyní nalézá již ve vyšší vývojové třídě, a to je planeta Jupiter. Nyní se musím vrátit do dřívějších let, kdy tento Můj nynější zapisovatel jezdil po Čechách, Moravě a Slovensku a na setkáních s místními obyvateli vysvětloval, co učil Kristus, tedy žití dle Přikázání.

To bylo ještě v době, kdy byli duchové v tělech. Pokud nebylo hmotné tělo na lůžku ve spánku, musel být duch trvale v těle. Jak Jsem již uvedl, pokud z těla vystoupil (tj. ve stavu bdělosti), tělo zemřelo. Ale pokud tělo na lůžku bylo ve spánku, mohl z těla vystoupit a pohybovat se kdekoliv po celém vesmíru. Stalo se, že duch Mého zapisovatele, pokud jeho tělo spalo, se v nocích setkával s duchy z jiných lidských těl a v rozhovorech mezi sebou opakoval, co říkal Můj zapisovatel na přednáškách na setkáních. Tedy si předávali poznatky. A tedy, že člověk, který žije dle Přikázání, postoupí do vyšší třídy na Jupiter. A stalo se následující, že si duchové ověřili, že existuje planeta Jupiter, to jak se tam žije, si mezi sebou přesně vysvětlovali, a stalo se, že za 12 let duchové ze spících lidských těl přijali za vhodné, nutné , potřebné vědět, jak žít dle Přikázání. A seznamovali se s podmínkami, jak po zbavení hmotného těla se přemístit na Jupiter k trvalému životu již bez opětovného zrozování, vstupování do tělíčka narozeného dítěte.

Stalo se, že přednášky po 12 letech skončily, protože nebyly nutné, jelikož posluchači chodili pouze za zázračným uzdravováním a Přikázání nebrali vážně. V bibli čtete, že 144 tisíc duchů z lidských těl postoupí o vyšší třídy, kde budou žít trvale s Pánem.

Lidé sedící na židlích po nocích a duchové v nich slyšeli, jak žít dle Přikázání (i když někteří neměli zájem), tak poté, co se stalo, že ti, co si ověřili, že lze skutečně žít ve vyšší třídě, reálně stoupl počet na 700 439.

Rozhodl Jsem, že duchové předali svůj oživující náboj duchovní kopii, aby hmotné tělo mohlo žít bez ducha, a umožnil Jsem jim již nyní žití na Jupiteru.

Nyní hmotná těla chodí po Zemi, nežijí dle Přikázání, ducha v sobě nemají, aniž tuší, že je duch opustil, a ten čeká, až hmotné tělo zemře, že duchovní kopie z pozemského hmotného těla se skloubí s duchem, co již žije na Jupiteru. A navždy bude schopné veškeré činnosti, což mu nyní chybí a omezuje v dokonalosti myšlení a pohybu.

Nyní Jsem rozhodl, že duchové, co jsou již z pozemských lidských těl na Jupiteru, mohou dle své úvahy a zájmu odebrat ze svého pozemského těla, tedy ze svého, které obývali, v noci duchovní kopii. Jakmile duchové odeberou ze svého těla duchovní kopii, to hmotné tělo se již neprobudí. Hmotné tělo je z částic této Země, tudíž na Zemi zůstane. Duchové, kteří tento proces budou realizovat, vložil Jsem jim do povinnosti zbavit hmotné tělo vody, aby netlelo.

Škola skončila, ovšem musím přiznat, že Jsem neměl v Mém vývojovém plánu, programu, že se po nocích duchové zorganizují a mezi sebou předají možnost, jak žít dle Přikázání, a to ve vyšší třídě na Jupiteru v počtu, který Jsem uvedl.”

Otec-Stvořitel 11. vesmíru

Zapsal Vlastislav Prokeš

Přílohy:

 


Kontakt: Vlastislav Prokeš - telefon 475 222 019


< Zpět | |« Hlavní strana | ^ Nahoru